Smluvní podmínky

Smluvní podmínky

letního tábora Pumprnákl
 
 
I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

     Smluvní vztah mezi pořadatelem pobytu Annou Krajhanzlovou, Kollárova 7, 586 01 Jihlava IČ: 04764277 (dále jen "provozovatel") a objednavatelem (dále jen "objednavatel") vzniká na základě objednavatelem (nebo zákonným zástupcem dítěte) řádně vyplněné a  podepsané přihlášky na jinou podobnou akci pro děti (tábor), jejího potvrzení ze strany pořadatele a úhrady zálohy nebo celé platby objednavatelem na účet  pořadatele do termínu platnosti rezervace. Tímto okamžikem nabývá smluvní vztah o přihlášení dítěte na tábor platnosti a účinnosti. Zasláním vyplněné a podepsané přihlášky objednavatel stvrzuje, že se důkladně seznámil se smluvními podmínkami letního dětského tábora Pumprnákl, jakož i s důležitými informacemi ohledně konání tábora a souhlasí s nimi. Tento smluvní vztah  se řídí platnými ustanoveními Občanského a Obchodního zákoníku.
 
II. PŘIHLÁŠENÍ  NA TÁBOR
 

     Objednatel využívá přihlášku staženou výhradně z webových stránek pořadatele a korespondenčně, nebo e-mailem ji doručí na adresu pořadatele. Důležité je datum odeslání přihlášky objednavatelem. V okamžiku jejího doručení pořadateli, vzniká rezervace pobytu na táboře s platností 10ti pracovních dnů a do uplynutí tohoto termínu je třeba uhradit objednavatelem zálohovou částku, nebo celou částku pobytu tábora. Pro platnost přihlášky je nutné pravdivé vyplnění všech položek objednatelem.
 
 
III. ÚHRADA POBYTU
 
1. K uzavření smluvního vztahu dochází v okamžiku potvrzení rezervace pořadatelem, které je následně odesláno na email objednavatele po obdržení úhrady zálohové částky, nebo plné ceny pobytu. Objednavatel provádí výhradně platbu převodem na bankovní účet pořadatele 2900936268/2010 se zprávou pro příjemce (jméno a příjmení dítěte). Hotovost pořadatel nepřijímá.

2. V případě hrazení platby pobytu jinou stranou (např. zaměstnavatelem objednavatele, odborovou organizací, z FKSP apod.) vzniká smluvní vztah v okamžiku řádného uhrazení faktury, vystavené pořadatelem na základě správných sdělených fakturačních podkladů od objednavatele. Objednavatel zároveň s přihláškou na tábor zasílá provozovateli samostatně jako přílohu fakturační podklady strany, která bude poukaz hradit.

3. V případě, že rezervace není ve lhůtě 10ti pracovních dnů (nebo do termínu splatnosti faktury) potvrzena ze strany objednavatele doručením zálohové platby, nebo plné ceny pobytu na účet pořadatele, má pořadatel právo rezervaci stornovat.

4. Pokud objednavatel provede úhradu platby pořadateli za jeden pobyt omylem vícekrát, je povinen tuto skutečnost pořadateli oznámit (na e-mail provozovatele) a doložit ji kopiemi dokladů o uhrazení plateb. Pořadatel vrátí objednavateli opakovaně uhrazenou částku okamžitým bezhotovostním převodem na účet objednavatele.

5. Pokud objednatel hradil pobyt zálohově, uhradí zbývající částku nejpozději 31 dnů před zahájením tábora, pokud výslovně není uvedeno na přihlášce jinak.

 
 
IV. ZRUŠENÍ POBYTU NA TÁBOŘE ZE STRANY OBJEDNAVATELE
 
    
Objednavatel má právo před zahájením pobytu na táboře, nebo v jeho průběhu zrušit smluvní vztah s pořadatelem. Toto odstoupení je povinen učinit   písemně, doporučeným dopisem nebo e-mailem, na adresu pořadatele. Smluvní vztah je zrušen a účast na táboře je stornována ke dni doručení písemného odstoupení pořadateli. Pro přesné určení termínu zrušení je rozhodující datum doručení písemného odstoupení objednavatele, pořadateli

1. V případě zrušení pobytu na táboře, kde objednavatel hradí pobyt zálohovou platbou:

  a) v případě zrušení pobytu na táboře objednatelem v termínu do 1. 6. ( u podzimního tábora do 01.10.) je pořadatel oprávněn účtovat storno poplatek ve výši 20 % zálohové platby pobytu,

  b) v případě zrušení pobytu na táboře objednatelem v termínu do 20. 6. (u podzimního tábora do 15.10.) je pořadatel oprávněn účtovat storno poplatek ve výši 60 % zálohové platby,

  c) v případě zrušení pobytu na táboře objednatelem po termínu 20. 6. ( u podzimního tábora po termínu 15.10.) do data zahájení tábora je pořadatel oprávněn účtovat storno poplatek ve výši  100 % zálohové platby pobytu.

2. V případě zrušení pobytu na táboře, kde objednavatel hradí pobyt celou částkou či tento pobyt hradí jiná strana

  a) v případě zrušení  pobytu na táboře objednatelem v termínu do 1. 6. ( u podzimního tábora do 01.10.) je pořadatel oprávněn účtovat storno poplatek ve výši 10 %  ceny pobytu,

  b) v případě zrušení pobytu na táboře objednatelem v termínu do 20. 6. (u podzimního tábora do 15.10.) je pořadatel oprávněn účtovat storno poplatek ve výši 20 % ceny pobytu,  

 c) v případě zrušení pobytu na táboře objednatelem po termínu 20. 6.  (u podzimního tábora po termínu 15.10.) do data zahájení tábora je pořadatel oprávněn účtovat storno poplatek ve výši 50 % ceny pobytu.

3. V případě zrušení pobytu objednavatelem v průběhu tábora z důvodu odjezdu sourozence či kamaráda dítěte, které není schopno či dále nechce využívat pobytu, je pořadatel oprávněn účtovat storno poplatek ve výši 100 % ceny poukazu.

4. Pořadatel je povinen vratnou částku odeslat na účet objednatele nejpozději do 30. 9.  (u podzimního tábora do 15.11.)

5. V případě, že objednavatel zajistí na svůj poukaz náhradníka, storno poplatek se neúčtuje.
 
 
V. ZRUŠENÍ POBYTU NA TÁBOŘE ZE STRANY POŘADATELE
 
  
    Pořadatel může zrušit smluvní vztah s objednavatelem před zahájením pobytu na táboře, a nebo v jejím průběhu, v následujících případech:

1. Kdy není dodržen minimální počet  účastníků, nebo jestliže uskutečnění pobytu není ani po vyčerpání všech možností z důvodu překročení hranice hospodárnosti proveditelné, nejpozději však do 21 dní před zahájením. Provozovatel je povinen vrátit objednavateli uhrazenou plnou nebo zálohovou částku bezhotovostním převodem bez zbytečného odkladu.
     

2. Je-li uskutečnění pobytu konkrétně ztíženo z důvodu nepředvídatelných mimořádných okolností jako jsou přírodní vlivy, povětrnostní podmínky, nebo by byla jinak ohrožena bezpečnost, zdraví či život svěřených osob, které nebylo možno při uzavírání smluvního vztahu předvídat.

3. Z důvodu nemoci či zranění dítěte nastalých až v průběhu pobytu, které‚ s ohledem na svůj charakter a na zbývající délku příslušného běhu tábora představují vážný důvod pro kvalitní dokončení účasti dítěte na táboře.
      

4. Z důvodu vážných výchovných prohřešků ze strany dítěte, který tímto opakovaně narušuje průběh pobytu na táboře a to zejména závažným porušováním táborového řádu opravňuje hlavního vedoucího příslušného běhu tábora k ukončení pobytu dítěte na táboře.

5. V případě, že dítě nesplňuje fyzické či psychické požadavky pro účast na táboře, určené pro pobyt dětí, které jsou schopny se bez problémů přizpůsobit táborovému a programovému režimu.

6. V případě úmyslně poskytnutých nesprávných či neúplných údajů objednavatelem na přihlášce k pobytu či úmyslně zkreslených nebo zatajených údajích o zdravotním stavu dítěte.

7. V případě nedodání kompletní dokumentace objednavatelem potřebné k zahájení pobytu, tj. objednavatelem podepsaný a lékařem potvrzený „Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte“ a následně „Prohlášení zákonných zástupců o zdravotní způsobilosti dítěte“ společně s kopií průkazky zdravotní pojišťovny.

V případě předčasného ukončení konání tábora dle odst. V., bodu 2. a 3. má objednavatel nárok na proplacení poměrné části stravovacího limitu (100 Kč/den), poměrné části ceny ubytování (120 Kč/den) a poměrné části nákladů na program (150  Kč/den).

V případě zrušení pobytu pořadatelem dle odst. V., bodu 4.– 7. může objednavatel uplatnit nárok na proplacení poměrné části stravovacího limitu (100 Kč/den). Pořadatel je povinen vratnou částku odeslat na účet objednavatele a to nejpozději do 30. 9.  (u podzimního tábora do 15.11.)

 
VI. ROZSAH SLUŽEB

       Provozovatel se zavazuje v termínu příslušného běhu tábora a v ceně tohoto pobytu poskytnout dítěti ubytování, stravování, celodenní program, pedagogický a zdravotnický dozor dle platných legislativních norem ČR, vztahujících se na jiné podobné akce pro děti. Z účasti na táboře nevyplývá pro objednavatele právo na žádné jiné plnění a služby ze strany pořadatele, které nejsou zahrnuty v těchto smluvních podmínkách. Cena pobytu nezahrnuje dopravu do místa konání tábora, ale naopak zahrnuje úrazové pojištění dítěte po dobu konání tábora
 
VII. VZNIK REKLAMACE

1. Objednavateli vzniká právo reklamace v případech, kdy rozsah nebo kvalita služeb v rámci pobytu neodpovídá těmto smluvním podmínkám, nebo platným legislativním normám ČR vztahujícím se jiné podobné akce pro děti (tábory).

2. Objednavatel je povinen při zjištění pochybení reklamaci uplatnit ihned, tak aby mohla být sjednána okamžitá možná náprava.

3. Bezprostředně po obdržení oprávněné reklamace ze strany objednavatele, je pořadatel povinen sjednat okamžitou možnou nápravu, aby se vyloučilo další opakování oprávněné reklamace ze strany objednavatele.
 
VIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ A USTANOVENÍ

1. Pořadatel má právo nepřijmout dítě k pobytu na tábor v případě, že při nástupu k pobytu v rámci povinné vstupní preventivní zdravotnické prohlídky, bude u dítěte zjištěn výskyt vši dětské nebo živých či mrtvých hnid. Dítě je možné přijmout na tábor až po účinném odstranění výše uvedených případů a to bez možnosti uplatnění jakýchkoliv finančních náhrad ze strany objednavatele.

2. V případě výpovědi smluvního vztahu ze strany provozovatele je rodič povinen dítě z tábora neprodleně odvézt a to v co nejkratším možném termínu dohodnutém s hlavním vedoucím příslušného běhu tábora.
 
3. Doprava dětí na konkrétní běh tábora je individuální (s rodiči), taktéž odvoz při ukončení běhů.

4. Objednavatel bere na vědomí a současně souhlasí s tím, že mobilní telefony jsou v průběhu táborového pobytu zakázány. Za ztrátu či krádež cenností, které si dítě v průběhu pobytu navzdory upozornění ponechalo při sobě, nenese pořadatel žádnou odpovědnost. Pořadatel dále přejímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti (peníze, elektronika – notebook, Mp3 přehrávače apod..), které dítě nebo objednavatel svěřil do úschovy trezoru kanceláře tábora.

5. Objednavatel respektuje, že mezi přísně zakázané předměty v rámci pobytu na táboře patří omamné látky, alkoholické nápoje, tabákové výrobky, zbraně, předměty s erotickým charakterem, pomůcky pro rozdělání ohně a pyrotechnika. V případě nálezu tohoto vybavení se jedná o závažné porušení táborového řádu a má za následek ukončení pobytu dítěte dle odst. V.bodu 4. těchto smluvních podmínek.

6. Současně objednavatel odpovídá za škody, které dítě v průběhu pobytu na táboře úmyslně způsobí na vybavení zařízení rekreačního objektu. V případě takto vzniklých škod objednavatel uhradí veškeré náklady související se vznikem výše uvedených škod formou složením hotovosti na místě při ukončení pobytu dítěte. O těchto skutečnostech bude objednavatel, provozovatelem včasně telefonicky vyrozuměn před ukončením pobytu dítěte.

7. Objednavatel souhlasí s použitím dobrovolně poskytnutých osobních údajů svých či svého dítěte v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb., a to jen pro potřeby pořadatele, kdy se pořadatel zavazuje zajistit ochranu osobních dat objednavatele a jeho dítěte před nepovolanými osobami či možným zneužitím. Dále objednavatel souhlasí s případným užitím fotografie svého dítěte v rámci marketingových akcí dětského tábora Pumprnákl.


Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti od 01. 01. 2017
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one