Táborový řád

Na tábor jedeme s cílem užít si prima čas s přátely a novými lidmi. Zažít dobrodužství a rádi se vracet. K tomu, abychom vytvořili takové prostředí, musíme si dát určitá pravidla. S těmito pravidly prosím seznamte děti před odjezdem na tábor. Za nedodržování nebo svévolné porušování táborového řádu může být každý účastník i vyloučen z tábora a poslán domů.
 
KAŽDÝ ÚČASTNÍK TÁBORA
 
 • Ví, že všichni vedoucí jsou jeho přátelé zástupci rodičů na táboře, proto se bude řídit jejich příkladem. Potřebuje-li poradit, obrátí se na ně s důvěrou.
 • Se bude chovat k ostatním účastníkům čestně a kamarádsky.
 • Ochotně a rád každému pomůže, vyhne se sporům nebo hádkám, bude dobrým kamarádem všem ostatním. V případě sporu se obrátí na svého vedoucího.
 •  Se bude po celou dobu konání tábora řídit pokyny svého oddílového vedoucího a ostatních vedoucích.
 • Se bez vědomí a svolení svého oddílového nebo hlavního vedoucího nesmí vzdálit z prostoru tábora, který bude jasně vymezen, a to ani do nejbližšího okolí.
 • Je povinen udržovat svůj stan i jejho okolí v čistotě, udržuje zároveň čistotu a pořádek také ve všech společných prostorách tábora.
 • Nekonzumuje potraviny mimo jídelnu a vyhrazené prostory. Přechovávání potravin s výjimkou sladkostí ve stanech není dovoleno.
 • K jídlu nastupuje vždy se svým oddílem pohromadě, s umytýma rukama a vhodně oblečen. Každý si bere jen to, co sní, dodržují se pravidla kulturního stolování. Zbytky jídla a odpadky dává na  určené místo. Je zákaz vynášet jídlo určené ke konzumaci v jídelně z jídelny.
 • Dbá na svou osobní hygienu.
 • Chrání přírodu živou i neživou.
 • Dodržuje režim dne, plní denní program, nenarušuje ho svým nevhodným chováním a na jednotlivé akce (organizované hry, nástupy,...) přichází vždy včas.
 • Se v době nočního a poledního klidu chová tak, aby nerušil ostatní.
 • Chrání táborový majetek před poškozením či ztrátou. Případnou ztrátu či poškození ohlásí ihned svému vedoucímu. Každý chrání svůj osobní majetek, případnou ztrátu hlásí oddílovému vedoucímu (ztráta volně odložených věcí nebude řešena). Nalezené věci se odevzdávají majiteli, případně vedoucímu. Poškodí-li někdo majetek tábora nebo jiného účastníka, je povinen škodu nahradit.
 • Svévolně nebere nářadí, sportovní potřeby a ostatní materiál. Sportovní a jiné potřeby mu půjčuje vedoucí a vrací je po ukončení práce čisté a v pořádku.
 • Pokud se nebude cítit zdráv anebo se zraní, oznámí to ihned vedoucímu nebo zdravotníkovi, i když se mu to nebude zdát významné.
 • Si uloží peníze a jiné cennosti u oddílového vedoucího. Pokud si peníze a jiné cennosti nechá u sebe a ztratí je, vedoucí za ztrátu nenesou žádnou odpovědnost a taková ztráta ani nebude prošetřována.
 • Při vycházce do okolí, výletech apod. dbá na vhodné vystupování a chování.
 • Ve všech soutěžích ctí zásady fair play.
 • Obléká se vhodně podle počasí a denního programu. Za horka nezapomíná pít dostatek tekutin a nosit pokrývku hlavy.

KAŽDÝ ÚČASTNÍK TÁBORA DODRŽUJE
 
 • Zákaz konzumace hub a točené zmrzliny, tatarské omáčky a zákaz pití vody z neznámých studní a jiných zdrojů.
 • Zákaz koupání a skoků do vody bez dozoru nebo svolení vedoucího. Koupání je povoleno pouze na určeném místě za osobní přítomnosti vedoucího. Koupání je velmi nebezpečná činnost, při které vzniká nejvíce úrazů (včetně smrtelných). Proto neuposlechnutí pokynů vedoucího bude považováno za zvlášť závažné porušení táborového řádu, za které může být dítě i okamžitě vyloučeno z tábora.
 • Zákaz práce se zápalkami bez dozoru vedoucího. Účastník tábora může rozdělávat oheň pouze v rámci programu za osobní přítomnosti vedoucího. Pokud kdokoli najde volně položené zápalky či zapalovač, okamžitě upozorní kteréhokoli vedoucího, příp.je rovnou kterémukoli vedoucímu odevzdá.
 • Zákaz vstupovat bez povolení vedoucího či zdravotníka do provozních prostor (kuchyně, sklady, pokoje vedení tábora) a na marodku. Nikdo také nevstupuje do cizího stanu bez vědomí jejich obyvatel nebo po večerce. Do všech ubytovacích prostor mají povolen přístup jen táboroví vedoucí.
 • Zákaz kouření, pití alkoholu a užívání jiných návykových a omamných látek.
 • Zákaz šikanování, hrubosti a jakéhokoliv fyzického násilí a vulgárního vyjadřování.
 
NÁVŠTĚVY NA TÁBOŘE
 
 • jsou především z hygienických i psychosociálních důvodů nevhodné! Dětem, kterým rodič nepřijde se začne stýskat, ale dost často i těm, kterým na návštěvu rodič přijde

VEDENÍ TÁBORA
 
 • si vyhrazuje právo kontroly osobních věcí (za přítomnosti dítěte a dvou pedagogických pracovníků), a to při podezření na přechovávání či používání omamných a návykových látek (nikotin, alkohol, léky, drogy) nebo nebezpečných věcí (např. pyrotechnika)
 • nedoporučuje dětem brát s sebou ani jiné cenné předměty – přehrávače a rádia, databanky, videohry, drahé šperky apod.
 • neodpovídá za skladování výše uvedených předmětů, za jejich případné poškození, ztrátu či odcizení (stan se nedá zamknout).
 • vyloučí dítě z pobytu, bez nároku na vrácení poměrné finanční částky:
  • při opakovaném porušování táborového řádu a chování - obzvlášť časté je porušování zákazu mobilu na táboře
  • při výskytu patologických projevů chování jako je šikana,
  • fyzické či psychické ubližování a napadání, sexuální aktivity, apod.
  • příp. jiné nezákonné jednání
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one